Groep 7

Groep 7 zit in kleine groepjes, zodat ze met elkaar kunnen samenwerken. Dit samenwerken bevordert, door de interactie, het plezier in werken en het leerproces.

De vakken

’s Morgens tot 11.30 uur zijn we bezig met de vakken:
rekenen
taal
spelling
begrijpend lezen

Na 11.30 uur zijn het vooral de zaakvakken:
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie en
Engels
die aan de orde komen.

In groep 7 leggen we een verkeersexamen af. Dit examen bestaat uit een theoretisch gedeelte (landelijke verkeersproef) en een praktisch deel (het fietsen langs een vooraf bekend gemaakte route).

Gymnastiek krijgen de kinderen 1x per week van een vakleerkracht en 1x per week van de groepsleerkracht.

Tevens wordt er gewerkt met de methode Kanjertraining.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren de kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle situaties. Onder het mott: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best om er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden voor de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en zelfsturing.

Engels wordt gegeven aan de hand van de methode Join In.
Join In is opgebouwd volgens het vakdidactisch vierfasenmodel voor Engels in het basisonderwijs. In dit model verloopt het leerproces van overwegend receptief (vooral luisteren) naar overwegend productief (vooral toepassen). Gaanderweg verschuift het zwaartepunt dus van input naar eigen output. 

 

Begrijpend lezen

Het begrip van leesteksten is van groot belang voor de verdere studie van de kinderen. Begrijpt een kind een tekst niet, zal hij of zij zich deze ook niet eigen kunnen maken. We werken met Nieuwsbegrip. De methode werkt met teksten die aansluiten bij het nieuws van de afgelopen week. Hierdoor zijn de teksten actueel en sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Expressievakken

Muziek, tekenen en handvaardigheid krijgen ook ruim de aandacht op vastgestelde tijden. Elke maand wordt er een gezamenlijke uitvoering verzorgd op het toneel in de gemeenschapsruimte. Er is dan ruimte voor de expressieve vakken zoals: zang, dans, toneelspel, voordracht e.d. Voor de bovenbouw wordt dit gerealiseerd op enkele vrijdagmiddagen vanaf 14.00 uur.

Lezen/vertellen

Het lezen is ook in groep 7 nog steeds een belangrijk vak. Door goed te kunnen lezen hebben de kinderen minder moeite met de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer).

Ook het voorlezen is in groep 7 nog steeds heel belangrijk. Iedere morgen tijdens het “eten” wordt er voorgelezen. We kiezen meestal een boek dat erg spannend is, of er wordt een boek gekozen dat aansluit op het thema waar we in de groep mee bezig zijn.
 

Natuurzaken, Wereldzaken en Tijdzaken

In het schooljaar 2020-2021 hebben we een nieuwe methode ingevoerd. Het gaat om een methode voor Natuur en Techniek: "Natuurzaken" en een methode aardrijkskunde en topografie: "Wereldzaken".
In het schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met de methode "Tijdzaken" voor geschiedenis. 

Natuurzaken

Natuurzaken neemt kinderen mee door de natuur. Dat is leuk en herkenbaar, want natuur is overal om ons heen! In alle thema's is de natuur in les 1 het uitgangspunt, in les 2 geeft natuurkunde de verklaringen en maakt techniek in les 3 gebruik van die verklaringen. Deze logische opbouw zorgt voor herkenbaarheid. 

Elk leerjaar behandelt vijf thema's. In groep 7-8 worden de thema's uit groep 5-6 uitgediept en uitgebreid. Voor leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, biedt elke les twee plusopdrachten. 
Creativiteit neemt in de plusopdrachten een belangrijke plaats in. Leerlingen maken bijvoorbeeld een werkstuk of schrijven en voeren een zelfbedacht toneelstuk op. 

Wereldzaken

Met Wereldzaken ontdekken kinderen Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het werken met de interactieve topografische kaart is een ware beleving. Hoe wonen mensen in een woestijn? Hoe zijn verschillende landschappen ontstaan? Met dit soort vragen wakkert deze aardrijkskundemethode de nieuwsgierigheid van kinderen aan en laat hen verder kijken dan hun eigen woonplaats en land.

De aardrijkskundemethode voor groep 5 t/m 8 biedt differentiatie in leerstijl, tempo en niveau. 
Kinderen zijn visueel ingesteld. Daarom is Wereldzaken een methode vol kleurrijke foto's, afbeeldingen en informatieve filmpjes. 

Elke les start met een korte omschrijving van het lesdoel en de begrippen die in de les centraal staan. Lastige begrippen en woorden zoals presenteert Wereldzaken met de fonetisch genoteerde uitspraak erbij. Zo draagt deze aardrijkskundemethode ook bij aan de woordenschat van kinderen. 


Tijdzaken


Honderden filmpjes, animaties en audiofragmenten nemen de leerlingen mee naar de periode van de jagers en boeren, de middeleeuwen of de industriële revolutie. Tijdzaken behandelt niet alleen onze geschiedenis, maar brengt kinderen ook historisch besef bij. Ook actuele zaken die een link met geschiedenis hebben, komen aan bod. Kinderen leren dat het verleden invloed heeft op hun eigen leven nu.

Samenwerking tussen Natuurzaken en Wereldzaken

Met de wereldoriëntatiethema's verbinden we De Zaken met elkaar. In de thema's staan ontdekkend en onderzoekend leren en de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. In het wereldoriëntatiethema verkennen de leerlingen eerst het onderwerp, daarna onderzoeken ze het en tot presenteren ze hun bevindingen.

Wilt u meer informatie over De Zaken?

Via onderstaande link kunt u 8 korte filmpjes van 1 minuut vinden die de meest gestelde vragen behandelen:

Meest gestelde vragen

 

Werkstukken

Ook gaan we weer werkstukken maken over nog nader te bepalen onderwerpen. De kinderen worden hierin vanuit school gestuurd en begeleid, maar hebben ook hier weer de hulp van u nodig!

Klassenregels

Naast de school- en pleinregels, gelden er ook regels in de klas om de rust te bewaren. Dit is nodig voor een goede leer- en werkomgeving. Deze regels hangen voor iedereen zichtbaar in de klas.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u na schooltijd altijd langskomen of een afspraak maken.

 

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl