Groep 7

Groep 7 zit in kleine groepjes, zodat ze met elkaar kunnen samenwerken. Dit samenwerken bevordert, door de interactie, het plezier in werken en het leerproces.

De vakken

’s Morgens tot 11.30 uur zijn we bezig met de vakken:
rekenen
taal
spelling
begrijpend lezen

Na 11.30 uur zijn het vooral de zaakvakken:
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie en
Engels
die aan de orde komen.

In groep 7 leggen we een verkeersexamen af. Dit examen bestaat uit een theoretisch gedeelte (landelijke verkeersproef) en een praktisch deel (het fietsen langs een vooraf bekend gemaakte route).

Gymnastiek krijgen de kinderen 1x per week van een vakleerkracht en 1x per week van de groepsleerkracht.

Tevens wordt er gewerkt met de methode Kanjertraining.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren de kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle situaties. Onder het mott: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best om er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden voor de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en zelfsturing.

Engels wordt gegeven aan de hand van de methode Groove Me. De kinderen leren vooral de dagelijkse taal verstaan en spreken; het plezier in het leren van een vreemde taal staat centraal.

Biologie

In het schooljaar 2015 – 2016 zijn we van start gegaan met de methode Binnenste Buiten. De methode werkt veel met filmpjes van National Geografic.

Begrijpend lezen

Het begrip van leesteksten is van groot belang voor de verdere studie van de kinderen. Begrijpt een kind een tekst niet, zal hij of zij zich deze ook niet eigen kunnen maken. We werken met Nieuwsbegrip. De methode werkt met teksten die aansluiten bij het nieuws van de afgelopen week. Hierdoor zijn de teksten actueel en sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Expressievakken

Muziek, tekenen en handvaardigheid krijgen ook ruim de aandacht op vastgestelde tijden. Elke maand wordt er een gezamenlijke uitvoering verzorgd op het toneel in de gemeenschapsruimte. Er is dan ruimte voor de expressieve vakken zoals: zang, dans, toneelspel, voordracht e.d. Voor de bovenbouw wordt dit gerealiseerd op enkele vrijdagmiddagen vanaf 14.00 uur.

Lezen/vertellen

Het lezen is ook in groep 7 nog steeds een belangrijk vak. Door goed te kunnen lezen hebben de kinderen minder moeite met de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer).

Ook het voorlezen is in groep 7 nog steeds heel belangrijk. Iedere morgen tijdens het “eten” wordt er voorgelezen. We kiezen meestal een boek dat erg spannend is, of er wordt een boek gekozen dat aansluit op het thema waar we in de groep mee bezig zijn.

Werkstukken

Ook gaan we weer werkstukken maken over nog nader te bepalen onderwerpen. De kinderen worden hierin vanuit school gestuurd en begeleid, maar hebben ook hier weer de hulp van u nodig!

Klassenregels

Naast de school- en pleinregels, gelden er ook regels in de klas om de rust te bewaren. Dit is nodig voor een goede leer- en werkomgeving. Deze regels hangen voor iedereen zichtbaar in de klas.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u na schooltijd altijd langskomen of een afspraak maken.

 

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl