Groep 5

In groep 5 speelt het taal- en leesonderwijs een heel grote rol. Met rekenen proberen we zo veel mogelijk de tafels te automatiseren en de kinderen inzicht te geven in de getallenstructuur. Ook beginnen we in deze groep met het aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Natuurlijk zijn de creativiteitsvakken voor ons erg belangrijk.

Lezen

Voor het vak technisch lezen, maken wij gebruik van de methode Estafette.
Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede technische leesvaardigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen.
Deze methode hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan de verschillende instructiebehoeften van de kinderen.
Daarnaast wordt er in de methode veel ruimte gegeven aan het leesplezier van de kinderen.

Begrijpend lezen

Het begrip van leesteksten is van groot belang voor de verdere studie van de kinderen. Begrijpt een kind een tekst niet, zal hij of zij zich deze ook niet eigen kunnen maken. Sinds dit school jaar maken wij gebruik van de online methode Nieuwsbegrip.
Nieuwsbegrip biedt elke week een nieuw onderwerp aan, dat mooi aansluit bij de actualiteit. Iets dat pas in het nieuws of op tv is geweest en veelal de interesse van de kinderen wekt.

Taal Actief

Taal Actief 4 is helemaal van deze tijd. De methode voldoet aan het referentiekader voor taal en ondersteunt opbrengstgericht werken.
Taal Actief is al jaren de meest gebruikte taalmethode in het basisonderwijs en dat is niet voor niets. Wij verwerken daarnaast gedeeltelijk in de digitale versie. De leerlijnen taal en spelling in Taal Actief zijn volledig op elkaar afgestemd. Dus de leerlijnen lopen vloeiend in elkaar over.
Drie niveaus in één methode

Wat Taal Actief voor ons zo geschikt maakt: alle 3 niveaus staan allemaal in één taalboek en werkboek. Zo werkt ieder kind op zijn eigen niveau. Daarnaast hanteren wij voor de kinderen met uitstroomprofiel VWO / HAVO een plusboek. Zij gaan versneld door de lessen van de week en besteden meer aandacht aan de hogere denkprocessen en "leren leren" & "studerend lezen". Dit is gebaseerd op de leerstif die is opgenomen in de streefniveaus (1S/2F.

Woordenschat

Taal Actief 4 besteedt veel aandacht aan woordenschat. De leerlijn woordenschat zit volledig in het basisprogramma. De eerste les van de week biedt de woorden aan en deze komen gedurende het thema steeds terug. Dit gebeurt aan de hand van het ankerverhaal. De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. De verhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs als Sjoerd Kuyper, Jan Paul Schutten en Francine Oomen. Daarin komen al enkele taal-en spellingdoelen aan bod.

Taal Verkennen

'Taal verkennen' staat voor actief onderzoeken en nieuwsgierig grip krijgen op de gevarieerdheid van taal en daar waardering voor krijgen. In dit type les gaan we inzetten op grammatica en taal-en redekundig ontleden. Deze les staat elke tweede les van de week centraal.

Spreken en Luisteren

Het domein spreken & luisteren in Taal Actief is onderwijs in mondelinge communicatie. Bij mondelinge communicatie gaat het niet over spreken en luisteren alleen. Met Taal Actief leren kinderen ook tonen (spreken met het lichaam) en kijken (observeren van lichaamstaal). Deze les komt elke derde les van de week terug. Hierbij valt ook te denken aan het maken van een hoorspel. Het presenteren komt ook vaak terug in dit onderdeel.

Stellen

Bij het domein schrijven gaat Taal Actief uit van een zogenaamd procesgerichte benadering. Dit betekent dat Taal Actief leren schrijven ziet als een cyclisch proces. Het belangrijkste doel is communicatie. Elke les is voorzien van een concreet voorbeeld en heeft een 'nakijkhulp' en een 'schrijfhulp'. Dit is een çhecklistje' voor het voeren en evalueren van een gesprek.

De kinderen leren hierbij in verschillende genres en tekstsoorten te schrijven die elk hun eigen kenmerken hebben. Dat doen ze op papier of op de computer. Hierbij leren ze kritisch kijken naar hun eigen teksten en deze te reviseren. Vanaf groep 5 leren ze een begin- en een eindversie te schrijven. Wat wij belangrijk vinden is dat de kinderen reflecteren op hun eigen schrijfwerk en op dat van anderen.

Spelling

Taal Actief hanteert het zogenaamde IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie.

Dit betekent dat de uitleg de start vormt van het leerproces. Daarna passen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht de instructie toe bij enkele opdrachten.
De kinderen die intensievere uitleg nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie. De les wordt afgesloten door samen te reflecteren op de les. Hierbij gaat het erom dat de leerlingen inzien welke spellingsregels gehanteerd worden, wanneer en hoe je deze toepast.

Toetsing gebeurt aan de hand van 2 dictees. Het woordendictee aan het begin van week 4 en het werkwoordendictee aan het eind van week 4.

Rekenen

We werken met de nieuwste versie van de methode: “De wereld in getallen”.
Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van de les is bestemd voor instructie en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig. De zwakkere rekenaars krijgen verlengde instructie in het bijwerkboek. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de optel -en aftreksommen en over het eerste tiental, de tafels en de deeltafels.
Een keer per week is er een projectles over meten, wegen, tijd of geld.
De Wereld in getallen houdt veel rekening met de verschillende niveaus van de kinderen. Ieder kind oefent in de weektaak zelfstandig of met hulp op zijn of haar niveau. De weektaak hanteert daarin drie niveaus. Na elke toets wordt er gekeken bij wel niveau het kind past. Hier in kan zonder problemen geschoven worden.

Aardrijkskunde

In “De blauwe planeet” leren de kinderen in groep 5 op een speelse en prikkelende manier de ruimte om hen heen verkennen.
Onderwerpen als de waterhuishouding, wegen onder en boven de grond, echte natuur en aangelegde natuur, zand- en kleigrond komen aan bod. In een achttal thematische hoofdstukken maken ze hiermee kennis. Daarnaast wordt een serieus begin gemaakt met kaartvaardigheid. Bij topografie wordt de kaart van Nederland verkend met de provincies en provinciehoofdsteden.
Er is veel aandacht voor begrippen en lastige woorden. Op de cd-rom worden m.b.v. animaties en luisterteksten de onderwerpen nog eens extra aangeboden.

Geschiedenis

We werken met de methode Argus Clou. De kinderen gaan als een soort detective op zoek naar allerlei onderwerpen uit de geschiedenis. Elke derde en vijfde les geeft de mogelijkheid om de kinderen heel zelfstandig en op een andere manier zich de stof eigen te maken. Ze gaan dan als een detective zelf onderzoek doen.

Natuur en techniek

In het schooljaar 2015 – 2016 zijn wij gestart met de methode Binnenste Buiten. De methode werkt veel met filmpjes van National Geografic. De onderwerpen die aan bod komen sluiten mooi aan bij de beleving- en omgevingswereld van de kinderen.
Ook volgen we het school-tv programma: “Nieuws uit de Natuur”. Iedere week wordt een thema aangeboden, waarna de kinderen in het werkboekje de verwerking maken.

Gymnastiek

Twee keer per week krijgen de kinderen gymnastiek.
Een keer per week zal dit gegeven worden door een vakleerkracht, de andere les wordt door de groepsleerkracht zelf gegeven.

 

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren de kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle situaties. Onder het mott: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best om er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden voor de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en zelfsturing.

 

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl