Medenzeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven).
De raad is bevoegd:
- te overleggen over alle zaken die met de school te maken hebben
- het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren
- in een aantal zaken besluiten te nemen
Deze bevoegdheid is vastgelegd in het MR-reglement. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn het werkplan (plan schooltijden, lesrooster, groepsindeling, verdeling van leerkrachten, vakantierooster enz.), benoeming van leerkrachten, schoolontwikkeling, etc.
De MR bestaat uit een door de ouders gekozen geleding bestaande uit drie personen en een geleding die uit het leerkrachtenteam is gekozen, ook bestaande uit drie personen. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De notulen liggen ter inzage in de lerarenkamer.
De medezeggenschapsraad vergadert in principe zes keer per schooljaar.

Namens de oudersgeleding:

Carla Velthuis
René Sweertman
Michiel Boddeus

Namens de leerkrachtengeleding:

Bianca Horlings
Jeroen Weeke
Yvonne Meijer

Binnen de stichting is tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) werkzaam. Voor bepaalde (school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het schoolbestuur van deze raad instemming of advies nodig.

Van de MR-tafel

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Als MR-leden leek het ons een goed idee om een terugkoppeling van onze 'werkzaamheden' aan jullie te geven via de nieuwsbrief. Hierbij de aftrap. De reden om dit te doen is om meer inzicht te geven in wat wij als MR eigenlijk allemaal besluiten en adviseren (richting de directie van de school), ook al stellen wij ieder jaar een formeel jaarverslag op (fysiek inzichtelijk in de lerarenkamer van de school). We hopen daarmee tevens u als ouder/verzorger wat enthousiaster te maken voor het schoolbeleid (de MR vergaderingen zijn trouwens openbaar, dus schuif gerust eens aan ). Dit kan dan hopelijk weer leiden tot meedenken van uw kant en wellicht in de toekomst zelfs tot een actieve rol in de MR.

Dat de rol van de MR van grote invloed kan zijn bleek onlangs wel bij een besluit van een directie van een school in het zuiden van het land om zoetigheden te verbieden en alleen nog maar toe te staan dat op school water gedronken zou worden door de kinderen. De MR van die school had deze beleidswijziging namelijk goedgekeurd. Los van mijn eigen visie op dit vlak kan ik me voorstellen dat een dergelijk besluit voor-en tegenstanders zou hebben. U zou dan neem ik aan graag willen dat zoiets in ieder geval weloverwogen besloten zou worden en in geval van bezwaren ook uw mening gehoord zou worden. Dat is ook precies onze intentie. Wij willen het beste voor de school en de kinderen. Daarvoor hebben we op sommige vlakken echter ook input nodig. Geef ons deze dus gerust.

Nieuwe schooljaar

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen heeft u onlangs de schoolgids voor komend jaar ontvangen. Deze is met feedback van onze kant tot stand gekomen. Tevens hebben we o.a. geadviseerd op verduidelijking van het anti-pestprotocol (te vinden op de website van school). De komende vergadering zullen we kritisch kijken naar het ambitieplan van SOOOG en nemen we enkele andere protocollen onder de loep. Niet zo ingrijpend als de hierboven beschreven beleidswijziging van de school in het zuiden, maar zeker niet onbelangrijk. We zullen u in ieder geval periodiek op de hoogte houden via de nieuwsbrief en mocht het nodig zijn u op een andere wijze proberen te benaderen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de andere MR-leden,

René Sweertman
Voorzitter MR

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Waterlelie

Clusterdirecteur: Pieky Jansen

Schoolcontactpersoon: Bianca Horlings

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl