Visie

In de visie van de Waterlelie is onze school een plek waar de kinderen leren van en met elkaar.
Waar zij respect hebben voor ieders mening of overtuiging. Waar verschillen tussen kinderen
gekoesterd worden.

De Waterlelie is een kleurrijke school, in een kansrijke buurt. De school is een plek waar we leren van en met elkaar. Ieder kind is uniek, ieder kind heeft zijn talenten. We denken in kansen en oplossingen, ook als uw kind iets extra's nodig heeft.

De school is een verlengstuk van de opvoeding waarin ouders dus een belangrijke rol spelen. Zij zijn de experts waar het hun kind betreft. Goed en regelmatig contact met ouders ten aanzien van het welbevinden en de resultaten van hun kind achten we dan ook van groot belang. We vinden het belangrijk dat de commnunicatie naar ouders open en duidelijk is. Ouders moeten geen drempel ervaren om de school binnen te stappen.

We gaan op onze school uit van de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan de creatieve en de sociaal emotionele en lichamelijke ontwikkeling. De nadruk ligt hierbij op het proces en het product is hieraan ondergeschikt.

Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. We werken met coöperatieve leerstrategieën en groeimuren bij de verschillende vakgebieden. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.

Op onze school spreken we "Kanjertaal". We spreken respectvol met elkaar en over elkaar. Ook van de ouders verwachten we deze taal. Op deze manier streven we na dat een ieder zich veilig voelt bij ons op school.

De Waterlelie zet kinderen in hun kracht!

 OBS de Waterlelie

Directeur: Pieky Jansen

Albert Verweijstraat 1
9673 BL, Winschoten

0597 - 354404

obsdewaterlelie@sooog.nl